Adatkezelési Tájékoztató – GDPR

BEVEZETÉS

A www.parallel.hu honlapot a Parallel Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1161 Budapest, József u. 18., adószám: 10891834-2-42, e-mail: parallel@parallel.hu) (továbbiakban Adatkezelő, Szolgáltató) üzemelteti és nyújtja az oldalon elérhető szolgáltatásokat.

Szolgáltató ezúton, jelen Adatkezelési tájékoztatón keresztül tájékoztatja a tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint jogai érvényesítésének lehetőségeiről és ezzel jelen tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Adatkezelő elkötelezett a vele kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokkal való rendelkezés jogának tiszteletben tartását.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a benne foglalt elvekkel és szabályokkal elérhető a www.parallel.hu/adatkezeles oldalon. Adatkezelő fenntartja a jogot az adatkezelési tájékoztató módosítására, mely során a módosított tájékoztató az említett weboldalon válik elérhetővé és annak közzétételével lép hatályba.

ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Parallel Kft.

Székhely: 1161 Budapest, József u. 18.

Adószám: 10891834-2-42

Telefonszám: 06 1 2733310

E-mail: info@armada.hu

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy kzvetett módon, klnsen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez alapján azonosítható.

Adatkezel”: az a természetes vagy jogi személy, kzhatalmi szerv, gynkség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit nállóan vagy másokkal egytt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszkzeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelt vagy az adatkezel kijellésére vonatkozó klnös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, kzhatalmi szerv, gynkség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy mveletek sszessége, így a gyjtés, rgzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, kzlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon trtén hozzáfér­ hetővé tétel útján, sszehangolás vagy sszekapcsolás, korlátozás, trlés, illetve megsemmisítés.

Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, kzhatalmi szerv, gynkség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot kzlik, fggetlenl attól, hogy harmadik fél-e. Azon kzhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minőslnek címzettnek; az említett adatok e kzhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelm kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megersítést félreérthetetlenl kifejez cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az t érint személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérlése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelm és jogszer célból trténjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethet módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelen nem minsl az eredeti céllal ssze nem egyeztet­ hetnek a kzérdek archiválás céljából, tudományos és trténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történ további adatkezelés („célhoz ktttség”).

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szkségesre kell korláto­ zódniuk („adattakarékosság”).

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszer intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul trljék vagy helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok árolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetvé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig trtén tárolására csak akkor kerlhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelen kzérdek archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerl majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében elírt megfelel technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelel biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesz­ tésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉS

1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az alábbi előírások:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk, (1):

 1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy tö̈bb konkrét célból történő kezeléséhez, vagy

 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény).

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg Adatkezelő részére, úgy az adatközlőnek gondoskodnia kell az érintett hozzájárulásának beszerzéséről és annak eljuttatásához Adatkezelőhöz.

2. ADATKEZKELÉS KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ ÉRINTETT JOGAI

A. WWW.PARALLEL.HU OLDAL CIKKEINEK, OLDALAINAK MEGOSZTÁSA KÖZÖSSÉGI OLDALAKON:

ÉRINTETTEK KÖRE:

A www.parallel.hu oldalon bármely cikk, vagy oldal valamennyi megosztója.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

FACEBOOK:

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, az érintett a közösségi oldalon tájékozódhat a közösségi oldal alkalmazott irányelveiről:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

TWITTER

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, az érintett a közösségi oldalon tájékozódhat a közösségi oldal alkalmazott irányelveiről:

https://help.twitter.com/en/safety-and-security#ads-and-data-privacy

GOOGLE+

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, az érintett a közösségi oldalon tájékozódhat a közösségi oldal alkalmazott irányelveiről:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

PINTEREST

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, az érintett a közösségi oldalon tájékozódhat a közösségi oldal alkalmazott irányelveiről:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:

Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem osztja meg a web oldal oldalait közösségi oldalakon.

D. WWW.PARALLEL.HU OLDALON HASZNÁLT COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

ÉRINTETTEK KÖRE:

A www.parallel.hu oldalt látogató valamennyi érintett.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

IP-cím, Dátum, Időpont, Meglátogatott oldal

ADATKEZELÉS CÉLJA:

Látogatók azonosítása és nyomon követése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:

Az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat a cookie-k használatával.

ADATFELDOLGOZÓ:

Servantes Szoftver Kft.

Székhely: 1161 Budapest, József u. 18.

Cégjegyzékszám: 01-09-963496

Feladata: Armada Ügyviteli rendszert illető együttműködés.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adott munkamenet lezárásáig tartó időszak.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt, de böngészőnként ennek helye változhat.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

E. GOOGLE ADWORDS

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy?hl=hu

F. GOOGLE ANALYTICS

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 1. Google által alkalmazott irányelvek:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

G. TELEFONOS KAPCSOLATFELVÉTEL

ÉRINTETTEK KÖRE:

Az Adatkezelővel telefonon keresztül kapcsolatot építő, kapcsolatot tartó valamennyi érintett.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Név, E-mail cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot pl.: nevet), Telefonszám, Kapcsolatfelvétel tárgya

ADATKEZELÉS CÉLJA:

Kapcsolattartás; Azonosítás; Tájékoztatás; Szolgáltatások megrendelése; Üzleti cél; Marketing cél.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelent adatvédelmi alapelveket.

ADATFELDOLGOZÓ:

Servantes Szoftver Kft.

Székhely: 1161 Budapest, József u. 18.

Cégjegyzékszám: 01-09-963496

Feladata: Armada Ügyviteli rendszert illető együttműködés.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legkésőbb az utolsó aktivitást követő 5 év, ez utóbbi korlát nem érvényes, ha az érintett időközben szerződéses kapcsolatot létesített Szolgáltatóval.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

 2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

 3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá

 4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:

 1. E-mail újtán: info@parallel.hu

 2. Postai úton: Parallel Kft. 1161 Budapest, József u. 18.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradással azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

H. FENTIEKTŐL ELTÉRŐ, TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

Szolgáltató szolgáltatásait további weboldalakon keresztül, valamint a további weboldalakon található termékek, szolgáltatások biztosításával nyújtja. Így Szolgáltatóhoz a további adatkezelési tájékoztatók kapcsolódnak:

www.armada.hu/adatkezeles

www.servantes.hu/adatkezeles

www.xlber.hu/adatkezeles

www.xl-ido.hu/adatkezeles

www.hwu.hu/adatkezeles

www.bdesign.hu/adatkezeles

3. IGÉNYBE VETT TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK

A. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Adatkezelő tárhelyszolgáltatót vesz igénybe a honlap és annak adatai tárolásának technikai biztosításához, valamint az érintettek számára történő díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak online módon történő nyújtásának technikai biztosításához.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
E-mail cím: info@mhosting.hu
Feladata: www.parallel.hu oldal tárhely és domain szolgáltatása
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://www.websupport.hu/adatvedelem/

ÉRINTETTEK KÖRE:

A weboldalt használók, illetve az Adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.

KEZELT ADATOK KÖRE:

Az érintett által megadott személyes adatok.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A weboldal technikai biztosítása és statisztikák nyújtása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

B) E-MAIL LEVELEZÉS TECHNIKAI BIZTOSÍTÁSA

Adatkezelő külön szolgáltatót vesz igénybe e-mailes levelezésének technikai biztosításához.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
E-mail cím: info@mhosting.hu
Feladata: www.parallel.hu oldal tárhely és domain szolgáltatása, e-mail levelezés technikai biztosítása
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.mhosting.hu/adatvedelem?_ga=2.173884966.480049512.1524472027- 606351244.1502271479

ÉRINTETTEK KÖRE:

Az adosziget.hu e-maileket használók (valamennyi fogadó, küldő).

KEZELT ADATOK KÖRE:

Az érintett által megadott személyes adatok.

ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az e-mail-ezés technikai biztosítása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

4. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

a) Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, trlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

b) Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz,

c) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az alábbi elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerségét.

Postai úton: Parallel Kft. 1161 Budapest, József u. 18.

E-mailen keresztül: parallel@parallel.hu

Hírlevélről való leiratkozás a fentieken túl, a hírlevélben található leiratkozói linken automatikusan elvégezhető.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 1. postai úton: Parallel Kft. 1161 Budapest, József u. 18.,

 2. e-mailben: parallel@parallel.hu

d) Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltér célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzen tájékoztatnia kell az érintettet errl az eltér célról és minden releváns kiegészít információról.

e) Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti bírósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amennyiben adatkezelői jogsértéssel találkozik:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Mobiltelefon: +36 30 683 5969; +36 30 549 6838
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Szolgáltatásainkat csak abban az esetben tudjuk nyújtani, ha Ön megadja azon személyes adatait, mely az adatkezelés tárgyát képezi. Amennyiben az önkéntes adatszolgáltatást az érintett nem teszi meg, úgy Adatkezelő szolgáltatást nem tud nyújtani érintett számára.

Különleges adatot nem kérünk és nem tartunk nyilván, azt harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

A honlap használatához, illetve a kapcsolatfelvételhez megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

6. ÉRINTETTEK ÁLTALÁNOS JOGAI

a) Érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészít nyilatkozat útján történ – kiegészítését.

c) Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkl trlje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezel pedig kteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül trlje meghatározott feltételek esetén.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetvé teszi, hogy az adatkezel ellenrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az adatkezelőnek már nincs szksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerl, hogy az adatkezel jogos indokai elsbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) Adathordózhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra bizonyos esetekben, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelnek továbbítsa anélkl, hogy ezt akadályozná az az adatkezel, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

f) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilal­ kotást is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen zletszerzés érdekében trténik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a kzvetlen zletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen zletszerzés érdekében történ kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetk.

g) Automatizált döntéshozatal egyedi gyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló dntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy t hasonlóképpen jelents mértékben érintené.

Jelen jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő kztti szerzdés megktése vagy teljesítése érdekében szkséges;

 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetvé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

7. ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSI HATÁRIDEJE

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8. ADATVÉDELEM, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás kltségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, krlményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószí­nség és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szkséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az Adatkezelő megfelel technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljn sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szkségesek. Ez vonatkozik a gyűjttt személyes adatok mennyiségére, kezelésk mértékére, tárolásuk idtartamára és hozzáférhetségkre. Ezek az intézkedések klnsen azt biztosítják, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáfér­hetvé meghatározatlan számú személy számára.

ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsítheten magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabad­ságaira nézve, az Adatkezel indokolatlan késedelem nélkl tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről úgy, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következ feltételek bármelyike teljesl:

 1. az adatkezelő megfelel technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, klnsen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst kveten olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínsít­ heten nem valósul meg;

 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szkségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan kzzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensrl, a felgyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínsítheten magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoz­ tatását, vagy megállapíthatja az előző bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését

ADATVÉDELMI INCIDENS JELENTÉSE FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkl, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felgyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínsítheten nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabad­ ságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán bell, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

Jelen tájékoztató elkészítése során az alábbi jogszabályokra voltunk figyelemmel:

 1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 2. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 3. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 4. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 5. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 6. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 7. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 8. 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 9. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről